Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach

11 marca 2013 r. zakończy się ostatni etap przejściowy zakazów przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych i tym samym na terenie Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania do obrotu kosmetyków testowanych na zwierzętach. Już od 2009 roku na terenie Unii Europ...
Read More

Jak wprowadzić na rynek suplement diety?

Oznakowanie suplementów diety Suplementy diety podlegają w zakresie oznakowania uregulowaniom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[1]. Oznakowanie suplementu nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności, co do charakterystyki, w tym nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, p...
Read More

Wymogi sanitarne dla salonów kosmetycznych

1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę z  dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Akt ten, wraz z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonująceg...
Read More

Umowy lojalnościowe

Pracodawcy wysyłający pracowników na szkolenia chcą być pewni, że pieniądze wydane na szkolenie zaowocują podwyższeniem kwalifikacji zatrudnionych osób, a nie ich szybkim odejściem, połączonym z rozpoczęciem konkurencyjnej działalności. Pracodawcy chętnie zawierają umowy o finansowanie kształcenia, zawierające klauzulę lojalnościową lub umowy o zakazie konkurencji. Finansowa...
Read More

Produkt kosmetyczny – wymogi prawne

Z uwagi na liczne zmiany wprowadzone do dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych, konieczne stało się uchwalenie jednolitego aktu regulującego prawo kosmetyczne na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zdecydowano, że tym razem dokument przybierze ...
Read More

Odpowiedzialność za błędy w zabiegach kosmetycznych

            Odszkodowania za niepożądane skutki zabiegów medycyny estetycznej Wstęp Zabiegi medycyny estetycznej zazwyczaj przebiegają zgodnie z oczekiwaniami pacjentów i bez dalszych komplikacji. Co jednak w przypadku, gdy zabieg nie poprawi urody, pogorszy wygląd bądź też wywoła niepożądaną reakcję organizmu?  Pacjent ma do wyboru dochodzenie odszkodowania na podsta...
Read More