Wymogi sanitarne dla salonów kosmetycznych

file53813323438491 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę z  dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Akt ten, wraz z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, reguluje zasady prowadzenia oraz wymogi sanitarne dla działalności leczniczej. Gabinety medycyny estetycznej, w których wykonywane są zabiegi podlegają wymogom określonym w powyżej wymienionych aktach. Natomiast, do działalności kosmetycznej mają zastosowanie przepisy uregulowane przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Ponadto, istotne wskazówki wynikają z uchylonego już rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów sanitarnych. W marcu bieżącego roku miało wejść w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych dla salonów kosmetycznych. Projekt rozporządzenia został przygotowany, natomiast do dnia dzisiejszego nie został podpisany. Zatem, poniżej zostaną omówione wymogi obowiązujące do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia. Może zatem się zdarzyć, iż w ramach jednego podmiotu będą wydzielone dwie części, do których będą stosowane inne wymogi sanitarne. W obu przypadkach należy jednak dokonywać dezynfekcji.

Preparaty i środki do dezynfekcji muszą być dopuszczone do obrotu i  przechowywane w opakowaniach oryginalnych lub zastępczych, oznakowanych etykietą zawierającą: nazwę preparatu, producenta, termin przydatności do użycia, informację o zaleconym stężeniu, informację w języku polskim. Dodatkowo roztwory powinny być oznakowane datą sporządzenia i imieniem i nazwiskiem osoby, która go sporządziła.

Gabinety diagnostyczne i zabiegowe.

Podłogi w gabinetach należy wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję a połączenie ścian z podłogami musi być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Dodatkowo, pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki , jak i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, sufity te powinny być  wykonane w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. Wszystkie pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, należy wyposażyć w:

1) co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;

2) dozownik z mydłem w płynie;

3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;

5) zlew z baterią, o ile w pomieszczeniu tym są wykonywane zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

 

Należy także pamiętać, że instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Wymagane jest udokumentowanie tych czynności.

 

Chirurgia plastyczna

Jeżeli medycyna estetyczna obejmuje także zabiegi chirurgii plastycznej, poza wymienionymi wyżej wymogami  należy zapewniać  stałe zaopatrzenie w materiały sterylne. Materiały sterylne mogą być dostarczane bądź ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym podmiotem, posiadającej system zarządzania jakością (ISO lub GMP) i gwarantującej wykonanie wyrobu sterylnego, bądź z własnej sterylizatorni. W przypadku zaopatrywania ze sterylizatorni zlokalizowanej poza podmiotem , należy zapewnić pomieszczenie przeznaczone dla wysyłania materiału skażonego oraz odbioru materiału sterylnego, jak również pomieszczenie wyposażone w myjnię-dezynfektor przeznaczoną do mycia wózków i innych elementów transportowych. Transport materiałów sterylnych i skażonych powinien odbywać się w szczelnych wózkach lub pojemnikach. Szczelność transportu dostosowuje się do stopnia czystości dróg transportowych.